Piratpartiet Lokalpolitiskt program Umeå 2014

▼ Ladda ner Lokalpolitiskt program 2014 (pdf)

Infrastruktur

Återvinning

Återvinning är en självklar del i ett modernt samhälle. Vi vill göra återanvändande till en minst lika självklar del. Därför ska återvinningscentralerna i Umeå utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att både lämna och hämta saker och material. Utformningen ska vara sådan att saker inte tar skada av att lämnas in och fokus ska ligga på återanvändning och i andra hand försäljning genom returbutiken. Slutligen ska saker och material som inte återanvänds återvinnas. En förutsättning för att återvinna är att förstå varför vi återvinner och återanvänder. Skolan bör därför diskutera återvinning, återanvändning och hur det fungerar. Utöver det ska kommunen se till att det finns fler återvinningskärl vid platser där folk befinner sig för att öka återvinningen och för att minimera nedskräpning.

Infrastrukturprojekt

I en allt mer flexibel arbetsmarknad kan jobbet finnas både nära och långt borta. Umeå behöver därför förbindelser till resten av landet för att möjliggöra arbetspendling över längre sträckor. Vi kan konstatera att infrastrukturen i och runt Umeå kommun är underutvecklad och därför ska kommunen och landstinget jobba för att förbättra kommunikationerna genom infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan och Kvarkenbron.

IT-Direkt från nördarna

Fri Mjukvara

I vårt moderna samhälle har datorerna och internet en mycket central roll. Vi använder datorer och internet till nästan allt och vi litar på dessa system för att ta hand om mycket viktig och känslig information om oss. Piratpartiet ser det som problematiskt att en stor del av IT i vår vardag är proprietär mjukvara som gör oss sårbara och beroende av företag. Kommunen ska därför gå över till öppen och fri mjukvara, vilket kommer att leda till minskade kostnader och därmed kommer pengar som går till stora internationella företag istället att gå till lokala utvecklare. Vi får dessutom full kontroll över de system som håller mycket av den viktiga informationen.
Vi kräver därför att all offentlig verksamhet och verksamheter som är offentligt finansierade ska gå över helt till fri mjukvara till år 2025. Mjukvara som utvecklas i kommunen ska vara öppen och fri och den proprietära mjukvaran som måste finnas kvar ska använda så mycket öppna standarder som möjligt för att förhindra att informationen ”låses in”.
Kommunikation med offentliga verksamheter och offentligt finansierade verksamheter ska kunna ske med fria och öppna medel. Tjänster och webbsidor ska, utöver kravet på fria och öppna standarder, vara operativsystemsoberoende.

100% Fiber i Västerbotten

Västerbotten ligger redan idag i framkant när det gäller bredbandsutbyggnad med fiberoptik men det räcker inte. Piratpartiet Västerbotten har en vision om att alla fastigheter inom länet ska ha tillgång till bredband via fiberoptik innan år 2020. Ett bra stamnät finns redan i Västerbotten och det som saknas för en 100% täckning är den sista sträckan fram till hushållen. Stabilt bredband möjliggör för arbete och studier per distans och därför så ser vi tillgången på bredband via fiber som en otroligt viktig fråga för att motverka avfolkningen av inlandet. Inledningsvis så ska satsningen rikta sig mot de tätorter i inlandet där fiberutbredningen per capita är som lägst.

Fritt WiFi i Umeå

I dagsläget finns det inget fritt nätverk i centrumfyrkanten i Umeå trots att Umeå har profilerat sig som en modern kulturhuvudstad. Piratpartiet vill att Umeå inför ett helt öppet och oövervakat trådlöst nätverk i centrumfyrkanten där ingen registrering krävs för att få tillgång. Vidare bör även möjligheterna att täcka andra populära delar av stan undersökas.

Inget filter på kommunens internet

Grunden för det internet som kom att bli det vi känner idag är principen om öppenhet och yttrandefrihet. Vilka signaler sänder då kommunen ut genom att censurera sitt nät för anställda och inte minst kommunens elever? Kommunen ska föregå med gott exempel och tillhandahålla ett öppet och ofiltrerat internet.

Öppen data

Umeå kommun har i dagsläget påbörjat ett projekt om öppna data. Piratpartiet vill utöka detta projekt och göra det till en prioritet inom kommunens verksamhet. Öppen data handlar om att möjliggöra för mjukvaruutvecklare att enkelt hämta information från kommunen på teknisk väg så som exempelvis kommunbudgeten, inskickade medborgarförslag och omröstningar i fullmäktige.

Trafik

Fri kollektivtrafik

Piratpartiet vill införa fri kollektivtrafik i Umeå tätort även känt som nolltaxa. Anledningarna är många men främst så handlar det om att förbättra stadsluften genom att minska antalet bilar i centrum. Vidare så finns det sociala aspekter så som att grupper som inte har god ekonomi får möjlighet att röra sig i hela staden. Slutligen så vill vi lyfta fram effektiviseringsaspekten. Genom att inte ta betalt av varje enskild resenär så minimeras den ekonomiska hanteringen inom kollektivtrafiken vilket skulle innebära en besparing. För dig som resenär behöver du inte vänta på att alla i kön före dig ska betala. Dessutom behöver vi inte betala för varken biljettsystem eller kontrollanter. Ökat resande innebär en bättre miljö, tätare turer, lättare att hitta parkering för dom som är beroende av bilen. Redan idag subventionerar kommunen delar av biljettpriset och vi vill att kommunen ska göra detta fullt ut.

Mer gågator i Centrum

Piratpartiet vill utreda möjligheten att införa fler gågator och eller gångfartszoner i centrum. Detta skulle möjliggöra att befintliga parkeringshus kan användas och att utemiljön ovanför Rådhusparken avsevärt skulle förbättras. Ett exempel på en sådan sträcka är mellan Hemmakväll och Scandic Plaza där gatan nästan används som en gångfartszon i dagsläget.

Gästhamn i centrum

Umeå kommun har idag placerat gästhamnen på Ön. När båtgäster kommer till staden gör de det inte för att kolla på vårt fina reningsverk utan för att ta del av kulturen och stadspulsen i Umeå. Nu har vi alltså ingen bra gästhamn nära centrum vilket gör att båtgäster inte kan ta del av det Umeå har att erbjuda. För att vara mer välkomnande för båtfolket bör Umeå inrätta en gästhamn nära centrum.

Fördelar för El-bilar

Det ska löna sig att ha El-bil i Umeå och därför ska det finnas laddstolpar tillgängliga på alla kommunala parkeringar. Elbilisterna ska även kunna parkera gratis på dessa parkeringar. Kommunen bör även föregå med gott exempel och fortsätta att satsa på elbilar och tjänstecyklar.

Skolan

Skolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv, som förenar skolan med resten av samhället. Skolan ska lära elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, samt ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och dra slutsatser. Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. I skolan ska man uppmuntras att tänka fritt och lära sig tänka kritiskt.

Datorkunskap

Alla elever från årskurs 1 ska ha tillgång till datorer i skolan och i mellanstadiet ska eleverna få tillgång till en egen dator. Obligatorisk datorkunskap ska införas i skolan och elever ska tidigt få prova på programmering under lekliknande former. Datorundervisning ska tidigt införas för att ge eleverna verktygen för att använda datorerna på rätt sätt men också för att tidigt lära ut ergonomi och hur datoranvändning och en sund livsstil fungerar.

Inspelade föreläsningar och digitalt material

Det ska vara mindre klasser i skolan och där kan tekniken hjälpa lärarna och skolorna att uppnå det målet med, till exempel, inspelade föreläsningar. Genom att spela in något som lärarna gör repetitivt kan lärarna istället fokusera på att hjälpa eleverna med frågeställningar. Det gör att lärarna får mer tid över åt det dom är bäst på, samtidigt som elever har möjligheten att se om en föreläsning eller se en föreläsning i efterhand om sjukdom eller annan frånvaro gjort att eleven missat ett moment.

Sexualundervisning

Sexualundervisningen ska börja redan i mellanstadiet och informera om HBTQ-frågor. Både elever och lärare ska utbildas för att få en förståelse i ämnet. Vi föreslår att RFSU och RFSL bjuds in för att diskutera normalitet och normativitet med eleverna.

Varierande skolmat

En varierad kost mår alla bra utav och Piratpartiet vill se en mer varierad skolmat som är lokalproducerad med veganska alternativ. Vi vill även se en utredning om frukost i skolan är en möjlighet.

Ingen övervakning, vare sig på nätet eller i korridoren

Kameror i skolan gör ingen tryggare. Elevers kommunikation får inte övervakas vare sig det rör sig om kameror i skolan eller övervakning av elevens internettrafik.

Samhälle

Medborgarinflytande

Det viktigt att de folkvalda respekterar vad invånarna tycker. För att ta reda på vad folk tycker vill Piratpartiet att Umeå kommun upprättar en plattform för att ta tempen på den allmänna opinionen där invånarna har möjlighet att påverka politikerna i varje fråga som ska gå till beslut.

Fler nysvenskar till Umeå

För att uppnå befolkningsmålet, utan att avfolka inlandet, ser vi det som enda lösning att införa massinvandring till Umeå. Vi vill att kommunen ska börja med flyktingmottagning och ha en samverkande roll med inlandet när det gäller invandring.

Härbärge

Ett härbärge i Umeå skulle ha som funktion att garantera mat och tak över huvudet för alla, oavsett bakgrund och utan motprestationer. Där finns tillgång till sovplatser, dusch, kök och tvättmöjligheter samt datorer med internetuppkoppling. Piratpartiet vill lösa problemet med hemlösa i Umeå genom att upprätta ett sådant härbärge. Detta skulle bli en självklar kontaktyta för hjälporganisationer och kommunen. Härbärget ska vara fritt från register av boende eller någon form av övervakning samt vara ett område där polis inte får aktivt leta efter personer. Vi ska inte förbjuda tiggare och hemlösa, utan vi ska istället hjälpa dem.

Ambulanser till inlandet

Tillgången till grundläggande samhällsinfrastruktur så som akut-sjukvård ska vara lika oavsett var i länet man bor. Vi vill ta fasta på resultatet från folkomröstningen den 8 september. Vi måste sätta stop för den systematiska infrastrukturella diskrimineringen av Dorotea och andra inlandskommuner. Rätten till bra sjukvård handlar om rätten till liv. Dessutom så bidrar den minskade servicenivån till avfolkningen av inlandet. Vi ser det därför som en självklarhet att kraven från Dorrotea-upproret uppfylls, d v s att sjukstugan återfår primärvårdsjour och vårdplatser samt att Åsele återfår en stationerad ambulans.

Västerbotten Testregion för Basinkomst

De stora problemen med trygghetssystemen i vårt samhälle är uppenbara och drabbar många. Trots att allt fler av våra jobb utförs av maskiner förväntas alla ha ett jobb, vilket självklart blir svårare för varje jobb som automatiseras. Piratpartiet vill att Västerbotten blir en testregion för Basinkomst med syfte att undersöka vilka effekter som en garanterad grundläggande inkomst kommer att få, och om det är möjligt att ersätta stora delar av dagens trygghetssystem.

Kultur

Begreppet Kultur

Piratpartiet ser kultur som något skapat av allmänheten för allmänheten. Därför bör kommunen se kultur som ett brett begrepp och inte utesluta kulturformer som exempelvis ungdomskultur, motorkultur och graffiti med mera. Stöd till kultur som tydligt stammar från medborgarna ska prioriteras framför kultur vars främsta intresse är kommersiellt.

Mer bidrag till löpande verksamhet

Vi vill förändra bidragsreglerna för föreningar från att vara projektorienterade till stöd som lämpar sig bättre för löpande verksamhet. Bidragsreglerna måste förändras för att inte bränna ut eldsjälar och skapa kontinuitet och långsiktighet i föreningarnas verksamhet samt för att stärka Umeå och Västerbottens ställning inom kultursektorn.

Sluta diskriminera kulturföreningar jämte Idrottsföreningar

Idrottsföreningar, kulturföreningar och andra föreningar fyller en viktig bildande och social funktion i samhället. Enligt en rapport från organisationen LSU så får idrottsföreningar 3,6 gånger mer pengar per medlem. Dessutom så får idrotten riktade stöd i form av specialiserade verksamhetslokaler. Piratpartiet ser idrotten som en viktig del av samhället men vi anser att den fått en osund särställning. Vi vill att föreningsbidragen ska ändras så att reglerna är tydliga och verksamhetsneutrala.

Tillväxtdriven kultur, INTE kulturdriven tillväxt

Under det gångna året så har begreppet kulturdriven tillväxt kommit upp på många politiker och tjänstemäns läppar. Piratpartiet ställer sig starkt kritiska till begreppet som sådant och vad det innebär. Att skapa kultur med målet att öka tillväxten, alltså öka produktionen för att tjäna pengar ser vi som en falsk målsättning och någonting som de flesta seriösa kulturskapare endast ser som ett nödvändigt ont. Piratpartiet vill vända modellen och därmed införa tillväxtdriven kultur, vilket innebär att framgång i vår samhällsekonomi används för att finansiera kulturskapande genom föreningsbidrag.

Kulturhuset

Vi anser att medborgarnas kulturhus i de gamla lokstallarna ska få permanent finansiering med löpande verksamhetsbidrag och projektbidrag för tillfälliga arrangemang.

Väven

Kommunen måste tillse att de ideella föreningarna i kommunen kan ta del av lokalerna på lika villkor och inte dyrare än deras lokaler varit utan väven.

Kontor för för ideella föreningar

Piratpartiet Umeå vill att kommunen i samarbete med de lokala föreningar vill bygga upp ett kontorshotell/föreningsinkubator med målet att underlätta för föreningarnas administrativa arbete samt för att skapa ytor för naturliga möten föreningar emellan.

Fler lagliga väggar centralt

Piratpartiet vill göra det lagligt att måla graffitikonst i kommunalt ägda tunnlar, viadukter och byggnader som är trasiga och eller tråkiga. Detta motiverar fastighetsägare att hålla sina byggnader i gott skick och de byggnader som inte är det snyggas upp av gatukonstnärerna.

Bostadspolitik

Fler studentlägenheter

Istället för att tomtmarken vid Tvistevägen och Uminova används som parkering och grusupplagFör vill vi se byggandet av studentlägenheter där.

Vanliga billiga små lägenheter

Bostaden måste förutom att bygga mer studentboenden satsa på fler små billiga lägenheter.

Mindre tomter

Vi vill införa småtomter som man kan köpa och bygga billiga bostadsrätter med fokus på självhushåll. Kommunen har dagsläget ett projekt som handlar om att bli bäst på energieffektivt boende. Dessa småtomter kan integreras som en del i detta för att exempelvis utvärdera olika typer av isolering. Mindre bestämmelser i detaljplanen är också önskvärt. Vi vill ha mer mer olika hus. Att alla hus i ett kvarter ska likna varandra ser vi som ett medvetet sätt att göra staden tråkig men det leder även till att husbyggare inte innoverar utan bygger tråkiga standardhus.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>