Uppstartsmöte, Piratpartiet Umeå, 30 januari

1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till:

  • Kim Alvefur
  • Tommi Perkiö
  • Mattias Grahn
  • Viktor Alakörkkö
  • Tomas Härdin
  • Petter Karkea
  • Göran Axelsson
  • Sebastian Vesterlund Lindström
  • Joakim Vesterlund

3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.
Till mötesordförande valdes Joakim Vesterlund
Till mötessekreterare valdes Kim Alvefur
Till justerare valdes Mattias Grahn & Tomas Härdin

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet valde att anta stadgarna, se bilaga 1

7. Val av styrelse:

(a) Val av ordförande
Till ordförande valdes Joakim Vesterlund [880529-7812]

(b) Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Petter Karkea [921015-2931]

(c) Val av kassör
Till kassör valdes Kim Alvefur [860813-8510]
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Antalet ledamöter fastställdes till två
(e) Val av dessa ledamöter

Till ledamöter valdes Viktor Alakörkkö och Göran Axelsson

8. Val av revisor och ev ersättare för denna
Till revisor valdes Mikael Holm

9. Val av valberedning (en till fem personer)
Till valberedning valdes Albin Westermark

10. Övriga frågor
Mötet beslutade att firman tecknas av ordförande och kassör var för sig

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>